Përse Ne

Ne jemi pranë jush në çdo rast

SHERBIMET TONA

na kontakto

Julian Kola Law Office, ofron konsulencë juridike dhe përfaqësim ligjor, duke i përfaqësuar klientët e saj në çështje me juridiksion kombëtar dhe ndërkombëtar, në të gjitha shkallët e gjykimit. Përfaqësimi ligjor dhe mbrojtja gjyqësore është një nga pikat esenciale të fushës së veprimtarisë së kësaj studioje.

Stafi jonë është i specializuar dhe ofron shërbimet e mëposhtme.

E Drejte Penale

 • Ofrojmë përfaqësimin e individëve dhe personave juridikë për kundravajtje  penale dhe për krime;
 • Përfaqësim ligjor  të të miturve që kryejnë kundravajtje penale ose krime ;
 • Përfaqësim ligjor për njohjen e vendimeve penale të huaja;
 • Përfaqësim ligjor për ndjekjen e procedurave të ekstradimit  brënda dhe jashtë vëndit.

E Drejte
Civile

 • Ofrojmë përfaqësim ligjor për cështje pronësië;
 • Përfaqësim ligjor për raste të trashëgimisë ligjore  dhe testamentare;
 • Mbrojtje të të  drejtave  të  trashëgimtarëve ligjorë  dhe testamentarë;
 • Përfaqësim ligjor për rastet e dëmit  kontraktor dhe jashtëkontraktor  ( aksidente  në punë, aksidente rrugore,dëme të ardhura nga shkarkesa elektrike etj);
 • Hartim kontratash qiraje, franchising, shkëmbimi ,enfiteoze etj , dhe këshillim ligjor gjatë  nënshkrimit  të kontratave të ndryshme noteriale ;
 • Përfaqësim dhe regjistrim juridik  të  OJF, Fondacione , Shoqata etj.

E Drejte
Tregëtare

 • Përfaqësim dhe këshillim ligjor për personin fizik, për shoqëritë me përgjegjësi të  kufizuar  , shoqëri aksionare;
 • Ndjekjen e procedurave për regjistrimin pranë QKB,Tatime , Bashkisë dhe në Gjykatë;
 • Hartim statuti , akt  themelimi si dhe çdo  dokumenti tjetër të nevojshëm për procedurën  e regjistrimit  dhe ç’regjistrimin .
 • Përfaqësim dhe këshillim ligjor për ndarjen  dhe bashkimin e shoqërive tregtare.
 • Përfaqësim dhe këshillim ligjor për ndjekjen e procedurave të falimentit.